STRÁNKA NA PODPORU PETÍCIE PROTI "ČIPOVEJ TOTALITE"

Pre pochopenie prečo vznikla táto stránka, čítajte prosím dolu uvedený text.  


Milí ľudia,

Na tejto stránke sa nachádzajú materiály, informácie, články z pôvodných zdrojov v neupravenej forme. Zameraním a účelom tejto stránky je sústrediť roztrúsené informácie o potencionálnej možnosti zneužitia najnovších technológií proti človeku a ľudstvu ako takému.  Netreba to brat dogmaticky a s pocitom, že inej cesty niet. Naša budúcnosť bude taká, akú si ju vytvoríme. My sme strojcami svojho šťastia a svojej budúcnosti. Preto si môžeme, a verím, že vytvoríme krásnu, pozitívnu a láskyplnú budúcnosť, je to len a len v naších rukách aká to bude budúcnosť. Možno bude vyznievať informačný charakter tejto stránky chmúrne a neveselo, ale to je len prvotné zdanie, študujte materialy, hľadajte fakty a pravdu s pozitívnym pocitom v srdci, teda s láskou a berte to len ako možné informácie a nie nemenné veci. Pamätajte na to, že nikto vám nemôže ublížiť, len Vy sami. Každý má slobodnú voľu sa rozhodnuť a voliť si svoju budúcnosť. Každý má vo svojom strede Boha-Stvoriteľa, Absolútnu lásku a k Nemu sa treba s láskou obrátiť.

Keď sa lepšie pozriete na túto spoločnosť zistíte, že technicky sme predbehli svoju vnútornú, lepšie povedané duchovnú úroveň. Jednoducho technicky sme vyspelejší ako duchovne. To nie je práve najlepšia cesta. Hoci sa investujú nemalé čiastky do rozvoja vzdelania populácie je stále čo doháňať, a pomaly ale isto sa vzdialenosť medzi ľuďmi a technologickým pokrokom nezadržateľné zväčšuje.
Väčšina obyvateľstva ma minimálne technické znalosti a skúsenosti. Preto sa môže stať, že pár podnikavcov využije neetickým spôsobom informačné technológie vo svoj prospech. Pevne verím, že sa tak nestane, že srdce a láska vyhrá nad chladnou chamtivou aroganciou. Preto možno nie je na škodu prijať zákon, ktorý by jasne zadefinoval zákaz zneužitia informačných technológii proti podstate ľudstva, proti slobode a demokracii, či už teraz, alebo niekedy v budúcnosti.

Elektronika, či už čipové systémy, alebo iné technológie, nám majú v podstate uľahčiť a zlepšiť život, aspoň tomu verím, že pre tento účel boli vytvorené. Slúžia nám v náš prospech v lekárstve, v doprave, komunikáciách a v ďalších vedných či spoločenských oboroch, niekedy ani netušíme kde všade. A tak by to malo zostať, technika ma slúžiť ľudstvu a nie ľudstvo technike.

V Čechách a následne aj na Slovensku vznikol podnet jednotlivca (
www.vesmirni-lide.cz), ktorý inicioval vznik petície proti čipovej totalite. Nech už pre vznik petície slúžil podnet odkiaľkoľvek, dôležitý je obsah, zámer a cieľ tejto petície a to ochrana základných práv a slobôd ľudí. 
Táto stránka vznikla ako počin nezávislý na samotnej petícii. Plní si len nazávislý  a doplnkový informačný charakter.  (Neposielajte sem svoje hlasy, adresy sú uvedené v origináloch petície, tak ako ich vyhotovili jej aktéri. A taktiež na týchto adresách sa môžete a máte právo informovať, o stave petície a počtoch hlasov a získať iné súvisiace informácie.) 
Preto, netreba situáciu a budúcnosť vidieť v tmavých farbách a ani z pohľadu nejakej katastrófy či kolapsu civilizácie. Nič také nechce aspoň táto stránka prezentovať, nejde tu o temnú budúcnosť, hoci niektoré texty tak vyznievajú, ale treba si uvedomiť, že to sú domnienky a názory autorov daných textov. 
Potrebné je stanoviť si pozitvny cieľ skúmania týchto informácií a skúmať fakty v týchto informáciách (t.j. vyhnúť sa dohadom a špekuláciám), či sú obavy z možného zneužitia daných technologií v blízkej budúcnosti opodstatnené a ak áno, treba s rozvahou, s chladnou hlavou, čistou mysľou a s otvoreným srdcom prijať všetky možné zákonné, ústavné, technické a hlavne pozitívne kroky na ochranu pred nekalími praktikami zneužívania technológií proti ľudstvu.
Treba mať iba stále na pamäti, že budúcnosť nevie nik, iba Boh ju pozná. Nikto nemôže tvrdiť čo sa určite stane, preto všetky informácie berte ako iba možnú variantu z nekonečného počtu možností a realít. Ktorý variant sa ale udeje, to záleží iba od nás samých. A prevencia je najlepšia obrana pred chorobou, preto podporiť petíciu, ktorá by mala chrániť ľudí a ich slobodu je, myslím, dobrá vec.

Petícia je tu  uvedená v pôvodnom znení tak ako bola stvorená, aj z adresami kam posielať hlasy (treba si uvedomiť, že ju vytvoril jednotlivec a nie združenie, alebo organizácia s možnosťou si platiť právnikov a česačov textu). Samozrejme petícia má len iniciovať konanie vlády a parlamentu, aby ich vlastní, na slovo vzatý odborníci vytvorili nepriestrelný ústavný zákon na ochranu súkromia a slobôd občanov našej krajiny. Najlepší zákon by bol na ochranu súkromia slobôd všetkých ľudí na našej planéte, možno sa aj to stane realitou, ide len o naše slobodné voľby ako a čo sa stane. A ešte lepšie by bolo keby ten zákon nebol treba a etika a morálka každého jednotlivca by bola na tak vysokej úrovni, že by nikomu ani nezišlo na um škodiť iným ľuďom. Všetko je, ale možné.
 
A tu sa dostávame k špecifickému poslaniu tejto stránky a to je podpora samotnej petície proti čipovej totalite z informačného hľadiskaPretože existuje informačná bariéra, teda skôr nedostatok informácií pre širokú verejnosť, aby si ľudia mohli urobiť samy obraz o tom, čo to vlastne čipové systémy sú, vznikla tato stránka, ktorá aspoň čiastočne monitoruje vývoj a použitie tej časti elektroniky, ktorej sa týka petícia. Každý si môže takto doplniť sám a slobodne obraz o tom, či sú obavy z možného zneužitia týchto systémov pravdivé, alebo nie. Tato stránka neponúka a ani nechce ponúkať nejaký názor, skôr k nej treba pristupovať ako ku knižnici informácií o dane téme. Nie je jej účelom zastaviť vývoj technológií, to by bolo deštruktívne a neželané, ale upozorniť na možné úskalia ľudského faktora pri používaní týchto technológií. Je potrebné aby akékoľvek opatrenie malo pozitívny konštruktívny láskyplný cieľ a účel. Prvoradou záležitosťou je ochrana života so všetkými jeho prejavmi a atribútmi slobodnej existencie.

O tom, že čipové technológie a systémy sú už v praxi realitou niet pochýb, svedčí o tom aj kniha "Totalitná svetovláda" (2000) od Martina Herzána, Komisára pre ľudské práva, ktorý sa v nej zaoberá globalizáciou a zneužívaním technológií na ľuďoch. Opisuje tu, podla slov autora, skutočné prípady a "prevalené" aféry, alebo odkryté skutočnosti z nášho sveta.
Ďalšou je kniha "Projekt LUCID"(1996) od Texe Marrsa, ktorý priamo pracoval na vývoji čipov a opisuje čoho sú tieto technológie schopné, a ako poľahko sa dajú zneužiť, dokonca uvádza svoj názor, že práve a kvôli kontrole ľudí boli tieto technológie vyvinuté. 
Ďalej sú tu novinové články o postupe čipových technológií ako napríklad zavedenie čipov pod kožu v USA je už bežnou záležitosťou u dobrovoľníkov, čipové karty v EU sú už realitou v armádnych zložkách, v poslednej dobe sú aj realitou čipové občianske karty v Taliansku, či budúci systém volieb v EU za asistencie čipových kariet a odtlačkov prstov.
Takisto v ČR sa pripravuje projekt s kódovým označením "Mácha" na zavedenie zdravotných čipových kariet, a podľa relácie "Porucha"(2002) odvysielanej v Slovenskej televízií z podnázvom "Čipová totalita" je aj na Slovensku rozpracovaný podobný projekt čipových kariet.
Týmto netvrdím, že tieto technológie sú negatívne, len upozorňujem, že sa dajú veľmi ľahko zneužiť, pretože sú centralizované, globalizované a riadené z jedného bodu a obsahujú informácie širokého charakteru o každom z nás. 
Už v 80 rokoch minulého storočia spracovala, vtedajšia Československá televízia, dokument s názvom "Kde je pravda" (1983), ktorý sa zamýšľal nad možnou budúcnosťou zotročenia ľudstva technikou, uvádzal zaujímavý podnet ako bude možné zneužiť informácie z platobných kariet, na kontrolu toho čo človek kupuje a kde to kupuje. Vtedy to znelo možno futuristicky a vinu dávali takzvanému "imperializmu", ale v tejto dobe t.j. o 20 rokov neskôr, je to technicky možné.
Dnes máme mobilne telefóny, ktoré je možné odpočúvať, pomocou nich lokalizovať vašu polohu, skoro každý ma platobnú kartu, ktorá je tak isto vystopovateľná aj s prevedenými konkrétnymi transakciami. Ak tomu pridáme technológiu čipových kariet, kde by v jednom čipe boli uložené informácie osobného charakteru ako: zdravotné, sociálne, finančné, otlačky prstov, sken očnej dúhovky, prípadne vzorka DNA, atď.  Ak budú zároveň tieto informácie centrálne uložené, tak budú mať jedinci tomu určení, alebo aj neurčení, na dosah obrovsky informačný potencionál o každom človeku.
Vyslovenia niektorých firiem aké sú ich produkty dokonalo chránené znejú vo svete, kde sú hackeri, crackery (ale oni neznamenajú možno hlavný problém) a rôzne špionážne služby, veľmi neisto, stále sa dozvedáme o tom, aká ochrana bola kedy a kde prelomená, hoci do nej tie firmy investovali milióny dolárov...
 
Treba veriť v etické a morálné princípy ľudí-ľudstva ako takého, ktoré sú vo svojej primárnej a základnej podstate v každom jednotlivcovi správné a pozitívne. Treba veriť, že štát, štátne orgány a tí ďalší, ktorí ho kompetentne tvoria a riadia nikdy nedopustia, aby boli popreté základné ľudské slobody a princípy existencie bytia a života.
Treba veriť a vkladať lásku do tejto viery, že opať zavládne nefalšovaná demokracia, láska a mier na tejto planéte Zem. Treba veriť, že všetky konflikty sa vyriešia mierovou a pozitívnou cestou, a že ľudstvo dospeje ku svojej bezkonfliktnej budúcnosti. Treba veriť, že ľudia sa opäť začnú k sebe približovať, milovať a ctiť si jeden druhého.
Treba veriť, že prekonáme predsudky o rozdieloch medzi ľudmi, a budeme tieto rozdiely brať s láskou v srdci, ako pozitívnu pestrosť a výnimočnosť pozemského života. Treba veriť, že kompetentní s našou pomocou, teda pomocou všetkých nás ľudí na tejto planéte, vyriešia problémy existencie, rozvoja, biedy a hladu v tých krajinách kde je to akútna záležitosť a postupne vymiznú takéto problémy celkom.
Treba veriť, že naša planéta sa spamätá z antiekologických rán, ktoré sme jej zasadili v zaujme biznisu a zisku, a ktoré teraz môžeme napraviť. Ale ku všetkému tomuto treba pomoc všetkych obyvateľov a ich snaha, vôľa o pomoc a zmennu. Ani úradníci či kompetentné osoby nič nezmôžu, pokiaľ ľudia nechcú a chovajú sa štýlom:" Po mne potopa".  Možno je treba, aby sa každý zamyslel a vzal vážne a z rozvahou svoj diel zodpovednosti za svoj život, a za život tých, na ktorých má jeho konanie a jednanie dopad. Aby si uvedomil, že čím je vyššie na poste riadenia a rozhodovania, tým viac ovplyvňuje či chce, alebo nechce, svojmu postaveniu zodpovedajúce množstvo ľudí a ich životy.
Nikto iný nevyrieši naše problémy za nás a nemôžme to ani očakávať. Čo sme si ako ľudstvo spôsobili, to si musíme taktiež vyriešiť sami. Väčšinou je to práve naše pasívne chovanie a nevšímavosť k okoliu čo spôsobuje ťažkosti. Cestou je vstúpiť si do svedomia a neustále sa vzdelávať a zlepšovať a postupne sa zbavovať prehnaného ega. Takéto zlepšovanie jedinca bude mať za následok rýchle zlepšenie a zpozitívnenie spoločnosti.

Ľudstvo je silné a schopne prekonať akúkoľvek krízu, ak by nastala, aspoň nám v tom držím palce. V každom prípade treba myslieť pozitívne a nezaťažovať sa negatívnymi pocitmi a myšlienkami. To ale neznamená žiť v slepote, treba sa k problémom stavať čelom a riešiť ich pozitívnou cestou. Konať treba iba s láskou v srdci to je najlepšia etika a postup vpred. Nikto nás neovláda a neovládne okrem nás samých a tak isto nás nikto nespasí pokiaľ sa sami nebudeme chcieť spasiť. To, že momentálne je plošná kríza na tejto planéte, to je len zásluha nás samých a nášho konania. Či už je to drancovanie planéty pre suroviny, osobný prospech na úkor ostatných, rôzne chemické testy a iné znečisťovanie prírody, sporné manipulácie s DNA, ničenie lesov, pôdy, živočíchov a veľa iných vecí, zbrane, politiku, biznis nevynímaje.
Je zaujímavé sledovať  ľudom zvolených politikov, ako plnia vôľu ľudu, keď je viac ako 70% ľudí proti účasti na vojne v nejakom nemenovanom štáte a oni predsa konajú inak... To sú len čriepky situácie, cez ktorú teraz prechádza celé ľudstvo. Faloš a klam, ktorý tu na povrch vládne, netreba prijať do svojich myslí a sŕdc. Treba s čistou hlavou a otvoreným srdcom budovať svoju budúcnosť z pozitívnych emócií, s láskou ku všetkým a všetkému a pravdou v mysli. 

V každom človeku, v každej situácii, nech už je akákoľvek, treba hľadať a vidieť pozitívnu stránku a tu vyzdvihnúť a rozvíjať pred jeho nedostatkami. Iba takto, s vyzdvihovaním a s rozvíjaním lásky a dobra v živote jednotlivca a spoločnosti, môže za čas vymiznúť všetko tzv. zlo a negatívum. Len dobro je večné, len láska je absolútna, láska je Boh a Boh je v nás, takže aj láska je v každom jednom človeku, v každom jednom kamienku, rastlinke či zvieratku, v našej planéte v celom vesmíre a Stvorení. Všetko pochádza z Jedného a k Jednému sa navráti.

Prejavme v sebe Boha, lásku a odhoďme strach a nenávisť, ktoré nás robia niečím iným ako sme vo svojej pravej podstate.

Technológie nie sú vo svojej podstate zlé, alebo dobré. Ide o ich využite či zneužitie. Každá vec, teda aj technológia, ktorá sa použije láskyplne pre blaho ľudstva, jeho rozvoj a zlepšenie životných podmienok, je tým pádom pozitívna. Samozrejme, tá istá technológia sa dá zneužiť proti ľudstvu a nasadiť mu okovy, ale za to nemôže technológia sama o sebe, ale človek.
Jednotlivec by to nedokázal, všetci svojim prístupom a nevšímavým chovaním len nahrávame do kariet malej skupine jedincov, ktorí sa snažia manipulovať so svetom a s verejnou mienkou. Robia to preto, lebo im boli na to vytvorené podmienky. Podmienky im vytvoril každý jednotlivec na tejto planéte svojím chovaním a myslením.

Tato stránka varuje pred možnou budúcnosťou - Čipovou totalitou, stratou súkromia a základných slobôd ľudí. Snaží sa vám otvoriť oči, či si ich otvoríte, je vaša vec. Každý ma slobodnú vôľu učiniť svoju voľbu, ale netreba zabúdať, že následky takejto voľby si nesie každý sám aj s ich dôsledkami. Budúcnosť si tvoríme v okamžiku teraz, prítomné okamžiky tvoria naše budúce teraz, takže nikto nemôže povedať, že budúcnosť je nemenná, veď ešte nenastala, dá sa len  predpokladať vývoj a sled udalostí, ale čím ďalej do budúcnosti v predpokladoch zájdeme, tým viac sa zároveň od nej vzďaľujeme v pravde.
Ale zároveň platí, že v tomto momente a okamžiku si každý z nás vyberá svoju budúcnosť. Preto treba žiť v prítomnosti a nie v minulosti ani v budúcnosti, treba žiť teraz, tvoriť a myslieť  pozitívne aby dôsledky a následky nášho života a našej tvorby nevytvorili takzvaný "Vynález skazy". Každý prispieva celku či už chce, alebo nechce svojim dielom, aký je to diel, to je vec každého z nás, ale ak sa chceme  mať lepšie, bolo by fajn, keby náš príspevok bol z lásky a dobra utkaný.

Čas ako by sa zrýchľoval a všetci sledujeme vývoj udalostí v poslednej dobe a určite si priznáte, že tieto udalosti nemajú pozitívny charakter. Zo všetkých strán sa na nás valí negatívne spravodajstvo, zvláštne politické praktiky, a iné nezmyselnosti nášho štýlu života, možno je čas prehodnotiť životný štýl a zmeniť ho v lepšie. Ale každý musí začať u seba, zmeniť seba v lepšie a tým aj bude meniť aj svoje okolie. A ak to začne robiť väčšina populácie zmizne postupne bieda, útlak, nespravodlivosť, nejednotnosť a iné negatíva. Nesmieme chcieť zmeniť iných, musíme zmeniť seba. 
 
Tak ako to naznačil Pán Ježiš Kristus. Biblia (Lk 6-37,41,42):
37 Nesúďte, a nebudete súdení; nezavrhujte, a nebudete zavrhnutí; odpúšťajte, a bude vám odpustené.
41 Jak to, že vidíš triesku v oku svojho brata, ale trám vo svojom vlastnom oku nepozoruješ?
42
Jak môžeš povedať svojmu bratovi: "Brat, dovoľ, aby som ti vybral triesku, ktorú máš v oku", a sám vo svojom oku trám nevidíš?  Pokrytec, najprv si vyber trám zo svojho oka, a potom až uvidíš ako by si mohol vybrať triesku z oka svojho brata.

Rozhodnite sa, ak sa chcete  rozhodnúť, a začnite žiadať od svojich poslancov a vlády zlepšenie životných podmienok, jednanie na rovinu a v láske, ochranu prírody, zastavenie škodlivých technológií, atď. Žiadajte nech sa vláda zaoberá riešením problémov v prospech ľudí a nie v prospech jednotlivcov a pre takzvanú svetovú prestíž. Máte na výber, každý sa môže slobodne rozhodnúť, buďto mlčať a rozhodnú za vás iní, alebo žiadať a uplatniť si svoje práva.

Ako už bolo spomenuté nachádzajú sa tu články v pôvodnom znení z rôznych zdrojov, noviny, časopisy a elektronické spravodajské média. Sú rozdelené na dve základné kategórie. Tie, ktoré vyšli v tlačenej forme sa nachádzajú pod položkou v menu Novinové články (sú zoradené od najstaršieho po najnovší) a tie, ktoré sú zo spravodajských elektronických severov, sú pod položkou Texty o čipoch(sú zoradené od najnovšieho po najstarší). Pod každým článkom je uvedený zdroj pôvodu a dátum vydania.
Máte možnosť si sami utvoriť názor podľa svojej slobodnej vôle, články sú z pera množstva autorov a z rôznych kútov sveta.

Ako zabrániť tomu, aby vôbec čipová totalita nastala? Nie je isté, že nastane, je to len možná budúcnosť z nekonečného počtu iných variácii. Napríklad, môžete podporiť svojim hlasom petíciu proti zavedeniu čipových systémov na "kontrolu ľudí", teda takého charakteru, ktoré by porušovali slobodu súkromia človeka. A petícia žiada od vlády, aby zaviedla zákon, ktorý by zabraňoval zneužitiu akýchkoľvek terajších, alebo budúcich technológií proti ľudstvu. Môžete sami navrhnúť aj inú alternatívu riešenia potencionálneho problému, atď.

Ale čo je najdôležitejšie, bez čoho je petícia aj zákon len zdrap papiera, je žiť v láske a v láskyplnom živote, zbaviť sa nenávisti, falošnosti a neprávd sám v sebe a správať sa ku každému s úctou a s láskou, milovať svoj život, lebo je to najväčší dar vo vesmíre a samozrejme o to viac milovať život každého iného človeka, stvorenia, bytosti. Milovať našu prekrásnu planétu, nezabíjať jej prírodu jedmi a svojím majetníckym jednaním. A pravý domov, je tam, kde si ho s láskou vytvoríme. 

To stačí na to, aby si ľudia žili v blahobyte, aby mal každý základné potreby isté a všetci sa mohli rozvíjať podľa seba a svojim tempom ku prospechu celku a následne ku prospechu seba samého.

Ak neveríte v Boha, tak to je vaše rozhodnutie a vaša voľba, nikto vám ju neberie, ale taktiež pravdepodobne túžite po pozitívnom láskyplnom živote. Tak ho napĺňajte podľa svojich predstáv a vízií a ostatné sa už dostaví ako reakcia na vašu akciu.
(A len okrajom k existencií Boha. Ak chcete niečo poprieť musí to najprv existovať aby ste to mohli negovať, nemôžete poprieť niečo, čo neexistuje, lebo by nebolo čo poprieť. A v podstate nič okrem Boha neexistuje, on je všetko. Takže poprieť sa dá len to čo existuje. To len na margo večného problému či niekto je, alebo nie je.)

Pokiaľ vám to nestačí a chcete vedieť viac, tak je na výber veľa zdrojov informácií o láske a živote v ľudskom porozumení a to od slov Pána Ježiša Krista, cez slova veľa iných múdrych a láskyplných ľudí. Informácie tohoto charakteru iste viete kde hľadať. Zopár odkazov na webové stránky s podobnými a ďalšími materiálmi nájdete v menu pod položkou webové linky. Priamo na tejto stránke sú informácie - pár textov, ako celá Biblia - Starý aj Nový zákon, Sila modlitby, Kázanie na hore, Reinkarnácia, Hovory s Bohom, Nové zjavenie Pána Ježiša Krista. Vždy je uvedený zdroj pôvodu, teda odkiaľ to bolo prevzaté. Čo si z toho vyberiete, alebo nevyberiete to je už na vašom úsudku a slobodnej voľbe.
 
Krédom 21.storočia by malo byť: pomoc silnejších slabším a tým pozdvihnutie celku do blahobytu, odstránenie existenčných problémov 2/3 populácie, obnova prirodzenej podstaty prírody, prechod na alternatívne zdroje, utvorenie svetovej rodiny všetkých pozemšťanov, kde by bola podporovaná a rozvíjaná individualita a nie uniformita. Veď o čo je krajšia rozmanitosť a pestrosť kvetov lúky, ako jednoliaty záhon jednofarebných tulipánov?
Ale stále platí to najdôležitejšie:
 Život v nefalšovanej pravej láske ku všetkému a všetkým.


 
spustene 22.10.2002